พุธ, 07 พฤษภาคม 2014 09:00

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปีการศึกษา 2556 ไอเท็มน่าสนใจ

เขียนโดย 
ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

สำหรับปีการศึกษา 2556 ทางมหาวิทยาลัยได้ทำการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยประกอบด้วยเกณฑ์คุณภาพ 9 องค์ประกอบ 41 ตัวบ่งชี้ ซึ่งพิจารณาจากเกณฑ์คุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดอยู่ในกลุ่ม ข. (สถาบันที่เน้นผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี) และตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) นอกจากนี้ คู่มือเล่มนี้ได้อธิบายกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา และรูปแบบรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อ่าน 505 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ พุธ, 07 พฤษภาคม 2014 09:19
Copyright © 2013 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Voungchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.