พุธ, 28 มกราคม 2015 11:07

ตัวอย่าง มคอ. 3,5,7

เขียนโดย 
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

ตัวอย่าง มคอ. 3,5,7 ประกอบการบรรยาย ความสำคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) กับการประกันคุณภาพ

อ่าน 905 เวลา
Copyright © 2013 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Voungchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.