ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2015 12:28

การประชุมชี้แจงองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 ไอเท็มน่าสนใจ

เขียนโดย 
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

การประชุมชี้แจงองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557

ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 1205

ด้วยมหาวิทยาลัยตระหนักและเห็นความสำคัญในงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา

กอปรกับในปีการศึกษา 2557 สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงระดับการประเมิน องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้

และเกณฑ์การประเมิน

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และทราบแนวทางการประเมินในมิติของผู้ประเมิน

มหาวิทยาลัยฯจึงได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพปีการศึกษา 2557

ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 1205

วิทยากรบรรยาย

กรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน

1. ผศ.ดร.ชีวินทร์ ลิ้มศิริ

2. ผศ.ดร.กรองทิพย์ นาควิเชตร

3. ผศ.ดร.จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์

4. อาจารย์ ดร.สงวนพงศ์ ชวยชม

กรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

1. อาจารย์ ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล

 

อ่าน 492 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2015 12:43
Copyright © 2013 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Voungchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.