ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน

เขียนโดย 

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2543 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2543 มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา โดยมีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบไปด้วยการพัฒนาระบบกลไก บริหารจัดการ ประสานงาน กำกับติดตามการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพภายใน และประสานกับหน่วยงานภายนอก หรือทำหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา

อ่าน 3144 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ ศุกร์, 21 มิถุนายน 2013 16:33
Copyright © 2013 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Voungchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.