ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และภารกิจ

เขียนโดย 

ปรัชญา

มุ่งมั่นประสาน สร้างสรรค์ ด้วยกัลยาณมิตร พัฒนา ส่งเสริมพันธกิจประกันคุณภาพคนดี มีปัญญา วิวัฒนาสู่สังคม สู่สากล


ปณิธาน

การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพทั้งด้านจริยธรรมและปัญญา


วิสัยทัศน์

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มุ่งมั่นที่จะเป็นสำนักงานประสานงานกับคณะวิชา ศูนย์ สำนักและหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ที่ได้สนับสนุนหรือมีส่วนในการสร้างสรรค์นักศึกษาให้ประสบความสำเร็จด้านวิชาการและมีคุณธรรมจริยธรรม โดยสำนักจะประสานงานในการประกันคุณภาพการผลิตคนดี มีปัญญาและประสานการพัฒนาสู่สังคมและประเทศชาติ และสู่คุณภาพมาตรฐานสากลด้วยวิธีการอันเป็นกัลยาณมิตร


วัตถุประสงค์

1. เพื่อวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนัก และของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และแก้ไขปรับปรุงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างพัฒนาจุดแข็งของมหาวิทยาลัยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

2. เพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยได้แก่คณะวิชา ศูนย์ สำนัก และรายงานการกำกับ ติดตาม ให้มหาวิทยาลัยทราบ เพื่อดำเนินการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา

3. เพื่อเป็นหน่วยงานประสานงานในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยกับคณะวิชา ศูนย์ สำนัก และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

4. เพื่อเป็นหน่วยงานเก็บรวบรวมข้อมูลและบูรณาการข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสู่หน่วยงานต้นสังกัด สู่หน่วยงานเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก และเผยแพร่สู่สาธารณชนภายนอก

5. เพื่อเป็นหน่วยงานส่งเสริม ประสาน พัฒนา ปรับปรุงระบบและกลไกการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ นำมหาวิทยาลัยมุ่งสู่คุณภาพ สู่ความเป็นเลิศ


ภารกิจ

1. พัฒนาระบบกลไกสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา

2. ประสานงานกับคณะวิชา ศูนย์ สำนัก ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

3. ประสานงานการติดตามผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา ศูนย์ สำนัก

4. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน และประมวลเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการอ้างอิงการประกันคุณภาพการศึกษา

5. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

6. พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสาร ประมวลผลข้อมูล สร้างเครือข่ายสารสนเทศภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และนำข้อมูลนั้นมาใช้พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ ศุกร์, 21 มิถุนายน 2013 16:33
Copyright © 2013 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Voungchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.