ภาระงานสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

เขียนโดย 

การดำเนินงานของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้ดำเนินการตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและมาตรการ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้กำหนดแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จึงต้องปฏิบัติตามแผนดังกล่าว โดยสรุปแบ่งออกเป็นภาระงานหลัก 2 ประการคือ


ภารกิจหลัก (Primary Mission) ที่สำคัญที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลการประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานการตรวจสอบ การประเมิน ดังนี้

1. ประสานงานกับคณะวิชา ศูนย์ สำนัก ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

2. ประสานงานการติดตามผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา ศูนย์ สำนัก

3. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน และประมวลเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการอ้างอิงการประกันคุณภาพการศึกษา

4. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบคุณภาพภายใน และผู้ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก

5. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามอบหมาย


ภารกิจรอง (Secondary Mission) เป็นภารกิจที่สนับสนุนภารกิจหลัก โดยกำหนดให้มีภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติภายในสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นภารกิจการบริหารงานบุคคล การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ งานพัฒนาระบบกลไก งานตรวจสอบประเมิน งานการจัดทำฐานข้อมูลได้แก่

1. พัฒนาระบบกลไกสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา

2. วางแผนประสานงานเพื่อการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานที่เป็นคณะวิชา ศูนย์ สำนัก ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

3. พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสาร ประมวลผลข้อมูล สร้างเครือข่ายสารสนเทศภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และนำข้อมูลนั้นมาใช้พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

4. จัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่งานการประกันคุณภาพการศึกษา นำสิ่งที่ดีสู่ชุมชน

 

อ่าน 4451 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ ศุกร์, 21 มิถุนายน 2013 16:32
Copyright © 2013 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Voungchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.