บุคลากร

เขียนโดย 

ในปีการศึกษา 2555 สำนักประกันคุณภาพมีบุคลากรจำนวนทั้งหมด 4 คน ในจำนวนดังกล่าวนี้ แยกเป็นอาจารย์วุฒิปริญญาเอก 1 คน ปริญญาโท 3 คน

 


ดร. วรสิทธิ์ รัตนวราหะ

กศ.บ. (ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บธ.ม. (การจัดการ)

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

อ.ชุติมา เกษมอมร

วท.บ. (สถิติประยุกต์)

สถาบันราชภัฏอุบลราชธาณี

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา )

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

อ.ศศิธร อิ่มวุฒิ

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

บธ.ม. (การจัดการ)

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

อ.จักรินทร์ สันติรัตนภักดี

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ่าน 4770 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ ศุกร์, 21 มิถุนายน 2013 16:31
Copyright © 2013 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Voungchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.