ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

เขียนโดย 

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มีระบบประกันคุณภาพภายในเป็นหนึ่งในขั้นตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA (Plan-Do-Check-Act) โดยระบบการทำงานของสำนักประกันคุณภาพการศึกษาจะช่วยขับเคลื่อนระบบกลไกประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา ศูนย์ สำนัก และภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีกระบวนการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

สำนักประกันคุณภาพการศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในตามกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีระบบและกลไกประกันคุณภาพภายในของสำนักประกอบด้วย

1. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน

2. ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา

3. การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ

4. การนำผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน

5. มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

 

อ่าน 5048 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ ศุกร์, 21 มิถุนายน 2013 16:31
Copyright © 2013 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Voungchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.