ผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมาและเป้าหมายในปีปัจจุบัน

เขียนโดย 

ผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมาสามารถสรุปได้ดังนี้

1. กระตุ้น ส่งเสริมสนับสนุน สร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการให้มีการตรวจสอบประเมินคุณคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก

2. ประสานงานกับคณะวิชา ศูนย์ สำนัก เพื่อให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีและนำผลการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

3. กำหนดแผนการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก

4. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูล เช่น ข้อมูลอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลโครงการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ

5. ประสาน เตรียมการเพื่อให้มีการเตรียมพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

6. ปรับปรุง พัฒนา คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

7. รวบรวม สรุปเอกสารที่ใช้อ้างอิงเพื่อการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก

8. สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

9. สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

 

อ่าน 1201 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ ศุกร์, 21 มิถุนายน 2013 16:31
Copyright © 2013 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Voungchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.