ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (6)

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “นำเสนอผลการประเมินตนเองของแต่ละหลักสูตรประจำกลุ่ม”

ในวันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้อง ๒๖๐๑ อาคารส่องแสงปัญญา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ตามที่คณะวิชาได้เข้าร่วมฟังบรรยายองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ไปเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ แล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความต่อเนื่อง สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการประชุม

เชิงปฏิบัติการ นำเสนอผลการประเมินตนเองของแต่ละหลักสูตรประจำกลุ่ม ในวันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา

๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๖๐๑ อาคารส่องแสงปัญญา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิต

การประชุมชี้แจงองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557

ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 1205

ด้วยมหาวิทยาลัยตระหนักและเห็นความสำคัญในงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา

กอปรกับในปีการศึกษา 2557 สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงระดับการประเมิน องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้

และเกณฑ์การประเมิน

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และทราบแนวทางการประเมินในมิติของผู้ประเมิน

มหาวิทยาลัยฯจึงได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพปีการศึกษา 2557

ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 1205

วิทยากรบรรยาย

กรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน

1. ผศ.ดร.ชีวินทร์ ลิ้มศิริ

2. ผศ.ดร.กรองทิพย์ นาควิเชตร

3. ผศ.ดร.จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์

4. อาจารย์ ดร.สงวนพงศ์ ชวยชม

กรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

1. อาจารย์ ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล

 

โครงการ เรื่อง "ความสำคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) กับการประกันคุณภาพ" เครือข่าย C-เชิงประเด็นการประกันคุณภาพศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (C-IQA) จัดโดยมหาวิทยาลัราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในการจัดทำ มคอ.3 , มคอ.5 และมคอ.7 ให้เป็นไปตามกรอบการประกันคุณภาพ

การอบรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมสบายโฮเตล จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.สมชัย  หิรัญวโรดม มาเป็นวิทยากร ซึ่งได้รับความสนใจจากสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายกว่า 200 คน

 

หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง มคอ.3 - 5 - 7 ที่ใช้ประกอบการบรรยาย สามารถดาวน์โหลดไดที่ คลิ๊ก

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา โดยอ.จักรินทร์  สันติรัตนภักดี เป็นวิทยากรอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHEQA online) แก่หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3201 อาคารขวัญเงิน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

 

 

 

 

 

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา โดยอ.ดร.วรสิทธิ์  รัตนวราหะ, อ.จักรินทร์  สันติรัตนภักดี ให้ความรู้การใช้งานระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา (SAR online) แก่หน่วยงาน ในโครงการพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความชำนาญในงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เดอะเปียโน รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Voungchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.