เอกสารเผยแพร่||Document download

เอกสารเผยแพร่||Document download (40)

ตารางช่วยคำนวณผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ จากสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 โดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

http://www.mua.go.th/users/bhes/bhes2/QA%20MUA_54/Total/total%20assess54.htm

Copyright © 2013 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Voungchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.