เอกสารเผยแพร่||Document download

เอกสารเผยแพร่||Document download (40)

ตารางการประเมินตนเองเบื้องต้นตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพปีการศึกษา 2557

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พศ 2552

ตารางการประเมินตนเองเบื้องต้นตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพปีการศึกษา 2557

Copyright © 2013 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Voungchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.