เอกสารเผยแพร่||Document download

เอกสารเผยแพร่||Document download (40)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 พร้อมการแก้ไขข้อความในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558)

อังคาร, 21 เมษายน 2015 13:31

รูปแบบ มคอ.7

เขียนโดย

รูปแบบ มคอ.7 เพิ่มเติมไฟล์ในรูปแบบ MS Word กรุณาดาวน์โหลดในรูปแบบ .rar

สรุปคำบรรยาย "ครูในฝัน" โดยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน ๕ มีนาคม ๒๕๕๘

 

บันทึกการบรรยายโดย รองศาสตราจารย์วิเชียร  ชิวพิมาย

Copyright © 2013 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Voungchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.