เอกสารเผยแพร่||Document download

เอกสารเผยแพร่||Document download (41)

สำหรับปีการศึกษา 2556 ทางมหาวิทยาลัยได้ทำการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยประกอบด้วยเกณฑ์คุณภาพ 9 องค์ประกอบ 41 ตัวบ่งชี้ ซึ่งพิจารณาจากเกณฑ์คุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดอยู่ในกลุ่ม ข. (สถาบันที่เน้นผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี) และตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) นอกจากนี้ คู่มือเล่มนี้ได้อธิบายกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา และรูปแบบรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความชำนาญในการทำประกันคุณภาพการศึกษา โดยอ.ดร.วรสิทธิ์ รัตนวราหะ วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2555  ณ โรงแรมเดอะเปียโนรีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ 15 ตัว สำหรับการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 ของศูนย์ และสำนัก โดยเน้นที่องค์ประกอบที่ 1 , 7 , 8 และ 9

Copyright © 2013 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Voungchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.