สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

ผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมาสามารถสรุปได้ดังนี้

1. กระตุ้น ส่งเสริมสนับสนุน สร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการให้มีการตรวจสอบประเมินคุณคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก

2. ประสานงานกับคณะวิชา ศูนย์ สำนัก เพื่อให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีและนำผลการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

3. กำหนดแผนการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก

4. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูล เช่น ข้อมูลอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลโครงการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ

5. ประสาน เตรียมการเพื่อให้มีการเตรียมพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

6. ปรับปรุง พัฒนา คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

7. รวบรวม สรุปเอกสารที่ใช้อ้างอิงเพื่อการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก

8. สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

9. สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

 

ศุกร์, 21 มิถุนายน 2013 15:53

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

เขียนโดย

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มีระบบประกันคุณภาพภายในเป็นหนึ่งในขั้นตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA (Plan-Do-Check-Act) โดยระบบการทำงานของสำนักประกันคุณภาพการศึกษาจะช่วยขับเคลื่อนระบบกลไกประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา ศูนย์ สำนัก และภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีกระบวนการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

สำนักประกันคุณภาพการศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในตามกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีระบบและกลไกประกันคุณภาพภายในของสำนักประกอบด้วย

1. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน

2. ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา

3. การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ

4. การนำผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน

5. มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

 

พฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2013 15:34

บุคลากร

เขียนโดย

ในปีการศึกษา 2555 สำนักประกันคุณภาพมีบุคลากรจำนวนทั้งหมด 4 คน ในจำนวนดังกล่าวนี้ แยกเป็นอาจารย์วุฒิปริญญาเอก 1 คน ปริญญาโท 3 คน

 


ดร. วรสิทธิ์ รัตนวราหะ

กศ.บ. (ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บธ.ม. (การจัดการ)

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

อ.ชุติมา เกษมอมร

วท.บ. (สถิติประยุกต์)

สถาบันราชภัฏอุบลราชธาณี

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา )

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

อ.ศศิธร อิ่มวุฒิ

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

บธ.ม. (การจัดการ)

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

อ.จักรินทร์ สันติรัตนภักดี

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

พฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2013 15:21

ภาระงานสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

เขียนโดย

การดำเนินงานของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้ดำเนินการตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและมาตรการ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้กำหนดแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จึงต้องปฏิบัติตามแผนดังกล่าว โดยสรุปแบ่งออกเป็นภาระงานหลัก 2 ประการคือ


ภารกิจหลัก (Primary Mission) ที่สำคัญที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลการประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานการตรวจสอบ การประเมิน ดังนี้

1. ประสานงานกับคณะวิชา ศูนย์ สำนัก ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

2. ประสานงานการติดตามผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา ศูนย์ สำนัก

3. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน และประมวลเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการอ้างอิงการประกันคุณภาพการศึกษา

4. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบคุณภาพภายใน และผู้ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก

5. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามอบหมาย


ภารกิจรอง (Secondary Mission) เป็นภารกิจที่สนับสนุนภารกิจหลัก โดยกำหนดให้มีภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติภายในสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นภารกิจการบริหารงานบุคคล การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ งานพัฒนาระบบกลไก งานตรวจสอบประเมิน งานการจัดทำฐานข้อมูลได้แก่

1. พัฒนาระบบกลไกสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา

2. วางแผนประสานงานเพื่อการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานที่เป็นคณะวิชา ศูนย์ สำนัก ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

3. พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสาร ประมวลผลข้อมูล สร้างเครือข่ายสารสนเทศภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และนำข้อมูลนั้นมาใช้พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

4. จัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่งานการประกันคุณภาพการศึกษา นำสิ่งที่ดีสู่ชุมชน

 

ปรัชญา

มุ่งมั่นประสาน สร้างสรรค์ ด้วยกัลยาณมิตร พัฒนา ส่งเสริมพันธกิจประกันคุณภาพคนดี มีปัญญา วิวัฒนาสู่สังคม สู่สากล


ปณิธาน

การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพทั้งด้านจริยธรรมและปัญญา


วิสัยทัศน์

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มุ่งมั่นที่จะเป็นสำนักงานประสานงานกับคณะวิชา ศูนย์ สำนักและหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ที่ได้สนับสนุนหรือมีส่วนในการสร้างสรรค์นักศึกษาให้ประสบความสำเร็จด้านวิชาการและมีคุณธรรมจริยธรรม โดยสำนักจะประสานงานในการประกันคุณภาพการผลิตคนดี มีปัญญาและประสานการพัฒนาสู่สังคมและประเทศชาติ และสู่คุณภาพมาตรฐานสากลด้วยวิธีการอันเป็นกัลยาณมิตร


วัตถุประสงค์

1. เพื่อวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนัก และของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และแก้ไขปรับปรุงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างพัฒนาจุดแข็งของมหาวิทยาลัยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

2. เพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยได้แก่คณะวิชา ศูนย์ สำนัก และรายงานการกำกับ ติดตาม ให้มหาวิทยาลัยทราบ เพื่อดำเนินการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา

3. เพื่อเป็นหน่วยงานประสานงานในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยกับคณะวิชา ศูนย์ สำนัก และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

4. เพื่อเป็นหน่วยงานเก็บรวบรวมข้อมูลและบูรณาการข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสู่หน่วยงานต้นสังกัด สู่หน่วยงานเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก และเผยแพร่สู่สาธารณชนภายนอก

5. เพื่อเป็นหน่วยงานส่งเสริม ประสาน พัฒนา ปรับปรุงระบบและกลไกการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ นำมหาวิทยาลัยมุ่งสู่คุณภาพ สู่ความเป็นเลิศ


ภารกิจ

1. พัฒนาระบบกลไกสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา

2. ประสานงานกับคณะวิชา ศูนย์ สำนัก ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

3. ประสานงานการติดตามผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา ศูนย์ สำนัก

4. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน และประมวลเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการอ้างอิงการประกันคุณภาพการศึกษา

5. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

6. พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสาร ประมวลผลข้อมูล สร้างเครือข่ายสารสนเทศภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และนำข้อมูลนั้นมาใช้พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

 

ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน

Copyright © 2013 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Voungchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.