qaadmin

qaadmin

รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนจาก สกอ.

เอกสารประกอบการสัมนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2557 วันที่ 12 มิภุนายน 2558

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 พร้อมการแก้ไขข้อความในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558)

อังคาร, 21 เมษายน 2015 13:31

รูปแบบ มคอ.7

รูปแบบ มคอ.7 เพิ่มเติมไฟล์ในรูปแบบ MS Word กรุณาดาวน์โหลดในรูปแบบ .rar

สรุปคำบรรยาย "ครูในฝัน" โดยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน ๕ มีนาคม ๒๕๕๘

 

บันทึกการบรรยายโดย รองศาสตราจารย์วิเชียร  ชิวพิมาย

คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 จากสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศใช้ปีการศึกษา 2557 - 2561

พุธ, 28 มกราคม 2015 11:07

ตัวอย่าง มคอ. 3,5,7

ตัวอย่าง มคอ. 3,5,7 ประกอบการบรรยาย ความสำคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) กับการประกันคุณภาพ

โครงการ เรื่อง "ความสำคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) กับการประกันคุณภาพ" เครือข่าย C-เชิงประเด็นการประกันคุณภาพศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (C-IQA) จัดโดยมหาวิทยาลัราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในการจัดทำ มคอ.3 , มคอ.5 และมคอ.7 ให้เป็นไปตามกรอบการประกันคุณภาพ

การอบรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมสบายโฮเตล จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.สมชัย  หิรัญวโรดม มาเป็นวิทยากร ซึ่งได้รับความสนใจจากสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายกว่า 200 คน

 

หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง มคอ.3 - 5 - 7 ที่ใช้ประกอบการบรรยาย สามารถดาวน์โหลดไดที่ คลิ๊ก

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554)

คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHEQA Online System) ระดับคณะ  จากคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556

Copyright © 2013 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Voungchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.