qaadmin

qaadmin

ใบสรุปผลการประเมิน สำหรับกรรมการ

 

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

แบบรายงานให้คณะกรรมการลงนามปี2558

 

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปีการศึกษา 2558

จันทร์, 13 มิถุนายน 2016 09:32

รูปแบบการทำ sar ระดับหลักสูตร

รูปแบบการทำ sar ระดับหลักสูตร เพื่อใช้ในการทำประกันคุณภาพปีการศึกษา 2558 โดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือแนวทางการทำ SAR ระดับคณะ จัดทำโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

อังคาร, 16 กุมภาพันธ์ 2016 12:15

ระบบกลไกระดับหลักสูตร

ระบบกลไกระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ตารางช่วยคำนวณผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ จากสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558

Copyright © 2013 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Voungchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.