qaadmin

qaadmin

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 โดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

http://www.mua.go.th/users/bhes/bhes2/QA%20MUA_54/Total/total%20assess54.htm

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “นำเสนอผลการประเมินตนเองของแต่ละหลักสูตรประจำกลุ่ม”

ในวันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้อง ๒๖๐๑ อาคารส่องแสงปัญญา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ตามที่คณะวิชาได้เข้าร่วมฟังบรรยายองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ไปเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ แล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความต่อเนื่อง สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการประชุม

เชิงปฏิบัติการ นำเสนอผลการประเมินตนเองของแต่ละหลักสูตรประจำกลุ่ม ในวันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา

๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๖๐๑ อาคารส่องแสงปัญญา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิต

การประชุมชี้แจงองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557

ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 1205

ด้วยมหาวิทยาลัยตระหนักและเห็นความสำคัญในงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา

กอปรกับในปีการศึกษา 2557 สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงระดับการประเมิน องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้

และเกณฑ์การประเมิน

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และทราบแนวทางการประเมินในมิติของผู้ประเมิน

มหาวิทยาลัยฯจึงได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพปีการศึกษา 2557

ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 1205

วิทยากรบรรยาย

กรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน

1. ผศ.ดร.ชีวินทร์ ลิ้มศิริ

2. ผศ.ดร.กรองทิพย์ นาควิเชตร

3. ผศ.ดร.จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์

4. อาจารย์ ดร.สงวนพงศ์ ชวยชม

กรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

1. อาจารย์ ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล

 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ แนวทางการปฏิบัติ จัดทำโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตารางการประเมินตนเองเบื้องต้นตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพปีการศึกษา 2557

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พศ 2552

ตารางการประเมินตนเองเบื้องต้นตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพปีการศึกษา 2557

ตารางการประเมินตนเองเบื้องต้นตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพปีการศึกษา 2557

ตารางการประเมินตนเองเบื้องต้นตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพปีการศึกษา 2557

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

 

จัดทำโดย
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
คณะอนุกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา

 

พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2558

Copyright © 2013 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Voungchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.