qaadmin

qaadmin

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความชำนาญในการทำประกันคุณภาพการศึกษา โดยอ.ดร.วรสิทธิ์ รัตนวราหะ วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2555  ณ โรงแรมเดอะเปียโนรีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ 15 ตัว สำหรับการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 ของศูนย์ และสำนัก โดยเน้นที่องค์ประกอบที่ 1 , 7 , 8 และ 9

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พัฒนาจากตัวบ่งชี้ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และตัวบ่งชี้ของสำนักงานมาตรฐานการอุดมศึกษา (สมศ.) เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินการจัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประจำปีการศึกษา 2555

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ฉบับ พิมพ์ครั้งที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

หน้า 6 จาก 6
Copyright © 2013 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Powered by Voungchavalitkul University
Template base on Zetes. Customize by Computer center.